Transitievergoeding uitwerking

Zoals aangegeven in de vorige column heeft een werknemer per 1 juli 2015 recht op de zogeheten transitievergoeding als de arbeidsovereenkomst eindigt op initiatief van de werkgever ook als deze arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd was; deze dient dan minimaal 2 jaar geduurd te hebben.

Hoe hoog is deze vergoeding? U heeft, indien u een werknemer bent, die de leeftijd van 50 jaar nog niet bereikt heeft recht op een vergoeding van 1/6 maandsalaris per gewerkt half jaar. Per jaar dus 1/3 maandsalaris. Heeft de arbeidsovereenkomst minimaal 10 jaar geduurd, dan bestaat de transitievergoeding voor elk opvolgend halfjaar uit een ¼ maandsalaris; elk opvolgend jaar na 10 jaar geeft dus recht op een ½ maandsalaris.

Indien u wel de leeftijd van 50 jaar bereikt heeft op het moment dat uw arbeidsovereenkomst eindigt en deze heeft langer dan 10 jaar geduurd, dan heeft u over de duur van de arbeidsovereenkomst na uw vijftigste recht op een vergoeding van een ½ maandsalaris per gewerkt half jaar; i.c. een maand vergoeding per gewerkt dienstjaar na uw vijftigste. Dit is een overgangsregeling, omdat de oudere werknemer nu bij een neutrale ontbinding door een arbeidsovereenkomst door de rechter een hogere vergoeding meekrijgt.

Kosten die door de werkgever zijn gemaakt, terwijl de arbeidsovereenkomst duurde en die er toe strekken dat de werkgever sneller een andere baan zal vinden, mogen worden verrekend bij het vaststellen van de hoogte van de transitievergoeding. Hierbij moet gedacht worden aan kosten die gemaakt worden t.b.v. een outplacement of kosten die er voor zorgen dat een werknemer zich breder op de arbeidsmarkt kan begeven. De wetgever gaat er van uit dat als een werknemer flexibeler over kan gaan naar ander werk de vergoeding ook minder mag zijn. Er is immers al in het breder inzetbaar maken van de werknemer geïnvesteerd. De werknemer dient schriftelijk in te stemmen met het in mindering brengen van deze kosten op de komende transitievergoeding; opname van een bepaling met deze strekking in een Sociaal plan of CAO is in dit opzicht voldoende.

De transitievergoeding is gemaximaliseerd op een bedrag van € 75.000,- of, indien dat hoger ligt, een jaarsalaris. Voor het berekenen van de dienstjaren geldt, dat de dienstjaren die zijn gemaakt bij een eerdere werkgever dan de huidige werkgever, waar de arbeidsovereenkomst eindigt, waar deze als opvolgend werkgever van wordt gezien, de jaren mogen worden meegeteld. Indien een werkgever failleert, krijgt een opvolgend werkgever dus te maken met dienstjaren die gerespecteerd dienen te worden.

De werknemer, die nog geen achttien is en hooguit 12 uur per week werkt, kan geen recht doen gelden op een transitievergoeding. Zo wordt voorkomen dat bijvoorbeeld bijverdienende scholieren ook recht kunnen doen gelden op de transitievergoeding.

 

Mr. drs. C. van Toer