Juridisch advies nodig? Bel Van Toer-Advies via 06 186 80 957

Specialisaties

Van Toer-Advies heeft de volgende specialisaties.

Arbeidsrecht

Een groot percentage van de Nederlandse bevolking heeft te maken met het arbeidsrecht. Dit varieert van een flexibel contract, bijvoorbeeld op oproepbasis, van een scholier die op zaterdag vakken vult in de supermarkt, tot een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd die al 25 jaar duurt. Tegenover de verplichting om u conform de arbeidsovereenkomst als ‘goed werknemer’ te gedragen, staan en ontstaan vele rechten voor de werknemer.

Meer over arbeidsrecht

Vaak staat u hier niet bij stil en komt dit besef pas op het moment dat zich iets voordoet in de relatie werknemer/ werkgever. Wellicht weet u ongeveer wat uw rechten zijn. Maar kunt u een Vaststellingsovereenkomst ook neutraal beoordelen wanneer u zelf partij in deze bent? Kunt u bij het UWV inhoudelijk verweer voeren op het moment dat uw werkgever toestemming tot ontslag vraagt wegens bijvoorbeeld bedrijfseconomische redenen? Laat u goed adviseren; het belang is groot!

Wetgeving, meer specifiek arbeidswetgeving, is voortdurend in beweging. De arbeidsmarkt is dynamischer geworden, waarbij veel arbeidswetgeving hier nog niet op aansloot. In de wet Werk en Zekerheid werd een aanzet gedaan tot een verandering die meer conform de 21e eeuw is. In deze zelfde wet werd er een scala aan maatregelen doorgevoerd, die bijvoorbeeld de rechtpositie van werknemers met tijdelijke/ kortdurende overeenkomsten moest verbeteren. Maar ook het ontslagrecht is behoorlijk veranderd.

Van belang is het, om in ieder geval ook uw rechten en plichten conform de actualiteit ( bijvoorbeeld Werk en Zekerheid) goed te kennen.

Sociale zekerheid

In het verlengde van het Arbeidsrecht vindt men de Sociale Zekerheidwetgeving. Wordt u ziek en heeft u een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, dan rust op de werkgever de verplichting u in beginsel twee jaar door te betalen. Men vervalt dan in de wetgeving van het Burgerlijk Wetboek, Wet Verbetering Poortwachter en de daaraan verwante bepalingen. Uiteindelijk krijgt u wellicht met de WIA te maken.

Meer over sociale zekerheid

U bent verplicht u als ‘goed werknemer’ te gedragen. Wat kan van u verwacht worden bij de re-integratie? “Kan ik zo maar worden ondergebracht bij een ander bedrijf?” “Wat gebeurt er dan met mijn arbeidsovereenkomst?” “Kan de bedrijfsarts mij verplichten om weer aan het werk te gaan?” Deze en vele andere vragen kunnen bij u gaan leven op het moment dat u met ziekte geconfronteerd wordt.

Ook kunt u met de uitkeringsinstantie UWV te maken krijgen. Dit bijvoorbeeld bij de uitvoering van de Werkloosheidswet, Ziektewet en WIA, maar ook bij uw re-integratie. Kunt u overweg met uw rechten van verweer en bezwaar, kunt u verwoorden en overzien wat er naar uw mening speelt en wat uw rechten zijn?

Houd er rekening mee, dat ook op het gebied van de Sociale Zekerheid veel wetgeving aan verandering onderhevig is. Actueel is de wet Werk en Zekerheid, maar ook de modernisering van de Ziektewet is recent doorgevoerd.

Brede Juridische Ondersteuning

Indien u een geschil heeft aarzel dan niet om contact op te nemen. Wellicht valt er nog tot een minnelijke regeling te komen; ik adviseer u helder en concreet. Ook als een kwestie voor de rechter gebracht dient te worden.

Ook bedrijven hebben geregeld met juridische aangelegenheden te maken terwijl daar vanzelfsprekend niet de focus ligt. Kunt u een document, juridisch verantwoord, tekenen als de andere partij u dit voorlegt? Misschien. Misschien ook niet. Teken een document niet te lichtvoetig, het wordt vaak opgemaakt door de tegenpartij; i.c. verhuurder, leverancier etc. Zijn/ haar belangen zijn over het algemeen wel gewaarborgd. Maar is er wel op papier gesteld, hetgeen u denkt afgesproken te hebben? Begrijpt u hetgeen u gaat tekenen? Of tast u volledig in het duister omtrent de overeenkomst, die u tekent? In veel overeenkomsten wordt verwezen naar de Algemene Voorwaarden. Zijn de belangen groot, weet dan wat hier geregeld wordt en welke rechten de tegenpartij kan doen gelden.

Meer over abonnementen/ Brede juridische ondersteuning

In het verlengde van bovenstaande kunnen vragen spelen als: Kan ik tussentijds een overeenkomst opzeggen dan wel beëindigen? Is het contract dat ik wil gaan tekenen juridisch waterdicht of zijn aanpassingen noodzakelijk? Zijn mijn Leveringsvoorwaarden wel toegestaan en voldoende in juridische zin? Zijn de Leveringsvoorwaarden van mijn leverancier wel toegestaan? Ook interessant te weten is of alles dat geregeld zou moeten zijn, ook daadwerkelijk is opgenomen in een overeenkomst. U kunt in deze veronderstelling zijn; een jurist beziet het door een iets andere bril. Denk niet te snel: “Het zal wel goed zijn.” Een overeenkomst wordt niet voor niets opgemaakt; teken dan enkel hetgeen u echt wilt!

Bovenstaande schets kan tot interne vragen en afwegingen leiden. Maar om dan direct een advocaat te bellen. Die drempel en bijbehorende kosten leiden vaak tot de praktijk dat zaken onuitgezocht blijven.

Om toch vlot en zonder drempel vragen en documenten juridisch te laten toetsen werk ik met een abonnement. U betaalt een vast bedrag per maand en u kunt gedurende deze maand uw juridische documenten en vragen aan mij voorleggen. U weet kostentechnisch waar u aan toe bent en u heeft toch een bedrijfsjurist stand-by.

Algemene Voorwaarden

Buiten de abonnementsvorm is het natuurlijk altijd mogelijk om los een dienst af te nemen.  Het opmaken van Algemene Voorwaarden is hier een voorbeeld van.

Het duidelijk communiceren naar uw afnemer onder welke voorwaarden wordt geleverd, zorgt ervoor dat er over alle aspecten van de verkoop (van dienst dan wel product) duidelijkheid is. Het zorgt ervoor dat uw wederpartij reeds bij voorbaat kennis kan nemen onder welke condities er geleverd wordt.

Meer over algemene voorwaarden

Als u bijvoorbeeld in uw Leveringsvoorwaarden opneemt welke betalingstermijn u hanteert, wanneer een debiteur in gebreke is, wat uw maximale aansprakelijkheid in geval van schade is, voorkomt dit tijdrovende handelingen of een onbeperkte aansprakelijkheid in het geval dat zich een conflict met een afnemer voordoet.

Het creëert duidelijkheid, snelheid en overzicht en voorkomt dat de meest urgente zaken zelfstandig (vaak los ,op bijvoorbeeld de factuur) opgenomen moeten worden.

Let wel op dat niet alle voorwaarden blindelings opgenomen kunnen worden. Elke beroepsgroep kent zijn eigen specifieke voorwaarden en deze dienen hier dan ook op afgestemd te worden. Gevaar van kopiëren van Leveringsvoorwaarden is dat er artikelen van toepassing worden verklaard die irrelevant zijn dan wel artikelen niet worden opgenomen, die absoluut essentieel zijn.

Ook is het zaak te letten op de zogenaamde Zwarte en Grijze lijst. Niet elke Algemene Voorwaarde is toegestaan. Hierbij is van belang of u zaken doet met een particulier of bedrijf. Houd hierbij rekening met de reflexwerking.

Tot slot kan de verzekeraar eisen dan wel een lagere premie berekenen indien u uw aansprakelijkheid via de Leveringsvoorwaarden hebt beperkt.

Contact

Stationsweg 41
4241 XH Arkel

M. 06 186 80 957
T. (0183) 565 087
info@vantoeradvies.nl

Juridisch advies?

Stel uw vraag hier

Nieuws & Blog

De Corona- test

10 maart 2021 / 0 Reacties

Corona, en nu..?

8 oktober 2020 / 0 Reacties

VAKANTIE TM 31 aug.

5 augustus 2020 / 0 Reacties
Back to Top