Corona, en nu..?

Nu de Covid- 19 maatregelen het nieuwe normaal lijken te vormen en steeds meer maatregelen ook op de werkvloer doordringen, wil ik graag even stilstaan bij twee verplichtingen dan wel gevolgen in de relatie werkgever/ werknemer:

Allereerst het fenomeen (thuis-) quarantaine. De hoofdregel hierbinnen is dat een zieke werknemer, die zijn/ haar arbeid niet kan verrichten recht heeft op loondoorbetaling. De werknemer die in thuisquarantaine moet verblijven na de diagnose Covid-19 dient dus gewoon zijn/ haar eigen werk, waar mogelijk, uit te blijven voeren. Indien door ziekte- verschijnselen dit niet mogelijk is, volgt een ziekmelding en is er recht op loondoorbetaling. Quarantaine leidt dus niet automatisch tot een ziekmelding.

Indien een werknemer, doordat het werk zich daarvoor niet leent, niet thuis kan werken is er wel recht op loondoorbetaling. Het niet thuis kunnen werken is een omstandigheid die niet in de risico- sfeer van de werknemer ligt.  De wet kent als uitgangspunt dat als er geen arbeid wordt verricht, er wel recht is op loon, tenzij het niet verrichten van arbeid voor rekening van de werknemer moet komen. In dit geval komt het niet verrichten van de arbeid niet door schuld van de werknemer.

Ook indien de werknemer preventief in thuisquarantaine moet, omdat werknemer bijvoorbeeld met een besmet persoon in contact is geweest, is er recht op loondoorbetaling. Er is in dit geval geen sprake van ziekte, maar van een opgelegde voorzorgsmaatregel van de overheid. Omdat er geen sprake is van arbeidsongeschiktheid, mogen er geen wachtdagen op het loon inhouden worden.

U ziet dat in de situatie van thuis- quarantaine al snel doorbetaling van loon de regel is. Dat is slechts anders indien een werknemer welbewust een Covid 19 regio opzoekt. Dit zijn gebieden waar een negatief reisadvies voor geldt. Indien de werknemer dan terugkeert uit dit gebied en hij/ zij is voor vertrek gewaarschuwd wat de gevolgen zijn; i.c. thuis- quarantaine (en geen loondoorbetaling), dan is er geen loondoorbetalingsverplichting door werkgever.

Vervolgens de test op Covid19:

Een werkgever is niet toegestaan om in de medische gegevens van een werknemer te treden. Zelfstandig testen door werkgever als voorwaarde om tot de werkvloer te worden toegelaten is dan ook niet toegestaan. Werkgever heeft de instemming van werknemer nodig.

Indien werknemer weigert om een Covid19 test te laten verrichten, kan de werkgever de werknemer wel weigeren op het werk. Werkgever heeft immers de verplichting om een veilige werkplek aan de overige werknemers aan te bieden.

As het vermoeden bestaat dat een werknemer met Corona-symptomen kampt, is het de aangewezen weg om deze persoon naar huis te sturen en de bedrijfsarts te laten bezoeken. De arbeidsrechtelijke verplichting om zorg te dragen voor een veilige werkomgeving brengt immers met zich mee dat de werkgever besmettingsgevaar zoveel mogelijk beperkt. Indien werknemer niet op het spreekuur van de bedrijfsarts verschijnt, kan (na waarschuwing betreffende de gevolgen) het loon worden ingehouden.

Mr. drs. C. van Toer